logo

תנאי שימוש

תקנון האתר:

 

 1.   כללי: 

1.1.  ברוכים הבאים לאתר “וי-ספורט” מקבוצת “וי-קר” של חברת אקס-בלייד. אנו מקווים שתהנו מהגלישה והשימוש באתר זה. אנא קיראו היטב תקנון זה, בהיותו הבסיס להתקשרות עם “וי-קר”, לכל רכישה שתבוצע ולכל דיון משפטי.

1.2  אתר וי-ספורט מבית ויקר (להלן “האתר”) מנוהל ומופעל על ידי חברת אקס – בלייד בע”מ (להלן “החברה”).

1.3  אתר וי-ספורט הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. באתר זירת מכירות המציעה ללקוחות מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים.

1.3. השימוש באתר והקניה באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1.4. באתר תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. אותם שרותים ומוצרים הנמכרים דרך אתר זה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר.

1.5. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, על פי תקנון וכללי השתתפות אלו, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות החברה על פי תקנון זה.

1.6.  בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע, ולהפך.

1.7.  לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של החברת באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת “צור קשר” או טלפונית בטלפון 03-6040105.

1.8   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות התקנון מידי פעם בפעם. לקבלת הגירסה העדכנית אנא הקפד להתעדכן באתר החברה. הגירסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת ולכל רכישה. תקנון זה עודכן לאחרונה ביום 22 במאי 2016.

 

 1.  מי זכאי לבצע פעולות רכישה באתר:

2.1.  כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.

2.2.  תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את החברה.

2.3.  תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין.

2.4.  פעולת רכישה של מוצרים באתר נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

2.5.  על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

2.6.  תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי החברה הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

2.7.  החברה רשאית למנוע ממשתמש מלבצע רכישות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.7.1.  המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.

2.7.2.  המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

2.7.3.  המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג’ כל שהוא.

2.7.4.  המשתתף מתכוון לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

2.7.5.  המשתתף מתגורר באיזור אליו לא מבצעים משלוחים.

2.8.   החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – במעמד אספקת המוצר.

2.9.  הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

 1.   המוצרים והשרותים המוצעים למכירה באתר:

3.1.  החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. אם בתום לב נפלה טעות מהותית בתיאור המוצר, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששולם.

3.2. המוצרים המוצעים למכירה באתר ומחיריהם הינם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר עשוי לכלולמי משלוח ע”י שליח, באשר נעשה שימוש באפשרות זו לבחירת המשתמש, שאז יבוצע חיוב נוסף נפרד ויכולו עליו כללי שירות המשלוחים.

3.3. כל מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ.

3.4. החברה תעדכן אם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן. בוצעה הזמנה ולאחר מכן הוברר כי המוצרים שהוזמנו כבר אזלו מהמלאי יודיע על כך האתר לצרכן תוך 10 ימי עסקים ויאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.

 

 1.   אופן ביצוע פעולת רכישה:

4.1.   הרוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה דרך אתרי וי-קר.

4.2.   החברה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהזנת או ממתן פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. הרוכש מתבקש לבדוק היטב את פרטי ההזמנה טרם אישורה באתר.

4.3.   אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

4.4.   מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר זה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 

 1.   ביטול עסקת הרכישה:

5.1.  זכותו של הרוכש עפ”י ס’ 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), לבטל בכתב את עסקת הרכישה (“מכר מרחוק”) על ידי הודעה בכתב למשרדי אקס-בלייד באמצעות “צור קשר” באתר זה או בפקס: 03-6411377 בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

5.2.  בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל משרדי החברה על פי תיאום מראש. למען הסר ספק, מוצר שנעשה בו שימוש לא יהא ניתן להחזרה מטעמי בריאות הציבור.

5.3. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה’ לחוק הגנת הצרכן.

5.4. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למשרדי החברה על הרוכש ועל חשבונו ועליו להחזיר המוצר באופן עצמאי למשרדי החברה על פי תיאום מראש. ככל שיבקש הרוכש כי החברה תוביל את המוצר המוחזר אליה, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלות על ידי החברה.

5.5. זיכוי יבוצע רק במשרדי החברה על פי תיאום מראש, ובכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל והתנאים להלן.

5.6. זיכוי עבור החזרת מוצר יעשה על פי ערכו של המוצר ביום הקנייה. מוצר שנרכש באתר יתקבל עבורו זיכוי במזומן במשרדי אקס-בלייד על פי תאום מראש או בדרך של זיכוי חשבון כרטיס האשראי, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.7  בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר (למעט במקרה של מוצר פגום), על הרוכש להחזיר את המוצר ככל הניתן באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם, קלקול ומבלי שנעשה בו שימוש מכל מין וסוג. החזרת המוצר לחברה תעשה בדואר על חשבונו של הרוכש.

5.8. ככלל, יש לשים לב כי החזר כספי על מוצר שנרכש בקופון או בתווי קנייה יהיה בהתאם לערך העסקה. כמו כן לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון.

5.9  בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר צרכן לבטל את העסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

5.10 כמו כן, במקרה של ביטול עסקה כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית החברה לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

5.11  ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

 

 1.   אופן התשלום:

6.1.   חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי, בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

6.2.   ברכישת מוצר בשירות האוטומטי, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו בתדירות ובסכום שבחר שבחר הלקוח בעת הרכישה .על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

6.3.   כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ. אלא אם כן צויין אחרת באתר, המחירים אינם כוללים הוצאות משלוח באמצעות שליחים או העברה לנקודת איסוף.

 

 1.   אחריות ושירות:

7.1.   האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על החברה בכפוף לתנאים המופיעים על דף המוצר המצורף אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

7.2.   החברה לא תהיה אחראית על הטיפול במוצר שהתבצע על ידי הלקוח.

7.3.   החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצעי באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.

7.4.   החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הרוכש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת הזמנה. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.

7.5.   השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה לגולש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו

7.6.   כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

 

 1.  אספקת/הובלות המוצרים:

8.1.  המוצרים יסופקו לרוכש על ידי אחת מהאפשרויות הבאות: שליח, העברה לנקודת איסף לבחירת הלקוח או איסוף עצמי.

8.2   החברה לא תישא בכל חבות שהיא בגין בשל מתן כתובת משלוח שגויה.

8.3   החברה תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידי מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל (בכפוף לאמור לעיל) שהוקלדה בעת הרכישה, תוך 14 ימי עסקים מהמועד בו אושרה עסקת ההזמנה ע”י חברת האשראי , אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

8.4   יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים בגורם שלישי, החברה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד חברת המשלוחים.

8.5   החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

8.6.  החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

8.7.  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

8.8   זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בתקנון זה או באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

8.9   דמי המשלוח, אם קיימים בעסקה, יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר.

8.10 בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

8.11  החברה שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

 

 1. תנאים נוספים:

9.1.  במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר החברה, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

9.2. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

9.3. במידה שיתברר להחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

9.4. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, לפי העניין, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

9.5. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר והדפים המקוונים הכלולים בו, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם, וכן המסרונים שנשלחים במסגרת השירותים הסלולריים, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע המופיעים בהם, וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר, בדיוורים ובמסרונים כאמור (להלן: “התוכן”) הנם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן במלואו או בחלקו אלה ללא קבלת אישור החברה בכתב ומראש.

9.6. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

9.7. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת דוא”ל ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדוא”ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 2 ימי עסקים מיום שנמסרה למשלוח.

9.8. החברה אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר, ועל אבטחת המידע באתר, על אף שתפעל לשם כך. למשתמש לא תהיה כל תביעה הכרוכה ונובעת מכך.

 

 1. שירות לקוחות:

10.1.  ניתן לפנות לנציגי השירות של החברה באמצעות “צור קשר” שבאתר בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

 

 1.  פרטיות:

11.1.  החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.

11.2. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר.

11.3  החברה מתחייבת לשמור על פרטיות הרוכש. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החברה בלבד ולא יועברו על ידה לגורם אחר, למעט לצורך שיווק מחדש במבצעים בהם נשלחים לקוחות מטעם ארגוני הטבות, העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק לצורך ביצוע המשלוח. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

11.4  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים לצרכיה המנהליים, העסקיים, השיווקיים והמסחריים, לרבות לצורך לצורכי שיווק ופרסום של האתר, ניתוח ועריכת סטטיסטיקות ובלבד שלא יהיה באמור בכדי לזהות את המשתמש באופן אישי והכל בכפוף לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות באתר ולדין. משתמש שלא מעניין לאפשר העברה של נתוני גלישה לצד שלישי, יכול לחסום את האפשרות דרך הדפדפן.

11.5  החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים לצורך שליחת עדכונים שוטפים, הצעות לייעול השירות, מידע שיווקי ופרסומי ועוד, דרך דיוור ישיר, תוכן שיווקי ושיחות נציגים, זאת בכפוף לקבלת הסכמתו של המשתמש מראש ליצירת קשר כאמור. המשתמש יהיה רשאי לבטל את הסכמתו זו בכל עת באמצעות שליחת בקשה באמצעות הדוא”ל או באמצעות שינוי הגדרה באתר.

 

 1.  פורומים:

12.1 ככל שבאתר תתאפשר העלאת חומר ע”י לקוחות (כדוגמת פורומים), אזי יחולו הכללים הבאים: חל איסור על העלאת חומר או תגובות מכל סוג שהוא ואשר הינו מוגן בזכויות יוצרים , מהווים עדות או פותחים פתח לעבירה פלילית/אזרחית , מהווה משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או הינו חומרי תועבה ו/או פורנוגרפיה (ובכלל זה עירום כלשהו) ו/או מהווה גילויי גזענות ו/או פוגעים בצנעת הפרט ו/או מהווה הפרת סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ו/או כל חומר שהוא המקים עילה לתביעה ו/או מפר הוראת דין לרבות אך לא להוציא חוק איסור לשון הרע , תשכ”ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ”א-1981 ו/או מהווה חומר תעמולה ו/או מהווים משום מסר פוליטי או מדיני.

ט.ל.ח.